1- پرداخت آنلاین از درگاه پرداخت آیدی پی

2-پرداخت آنلاین از درگاه پرداخت سامان کیش

3- کارت به کارت(بانک رسالت)

کارت بانکی: 1478-5068-7210-5041

شبا: IR61 0700 0010 0011 2962 8730 01

صاحب حساب: آقای علی فرجی